Den omtalade toalettmålningen på Tunaskolan har tagits bort.

Skolverket svarar om Tunaskolan

2013-02-08 | Annika Hjelm padlock 1

OPINION

I förra veckan väckte Astrid Johanssons protester mot en sexistisk målning på toaletten på Tunaskolan stor uppmärksamhet. Flera läsare hörde av sig och undrade hur Skolverket ställde sig till händelsen.

Annika Hjelm är undervisningsråd på Skolverket.

Jag är inte tillräckligt insatt i det som hänt för att säga något om vad Tunaskolan borde ha gjort eller inte gjort. Skolverket kritiserar heller inte enskilda skolor. Om en elev kränkts och om skolan inte fullgjort sina skyldigheter kan det anmälas till Barn- och elevombudet vid Skolinspektionen.

Skolan ska förmedla både kunskaper och värden. Skolans värdegrund innebär grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor. I skolan ska alla elever få möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar och respekteras som de är. Lika rättigheter och möjligheter för alla är en fundamental grund för skolans verksamhet. Ingen elev ska utsättas för någon form av kränkningar eller trakasserier varken av andra elever eller av personal.

Attityder och föreställningar, uttalade eller outtalade, om vad som är att betrakta som normalt eller onormalt kan stå i strid med de värden skolan ska förmedla och ligger ofta bakom kränkningar i skolan. Ett sätt att hantera detta kan vara att personalgruppen återkommande reflekterar över och synliggör både egna normer och attityder samt sådana som genomsyrar verksamheten. För att personalen på en skola ska utveckla sin förmåga att gestalta och förmedla skolans värdegrund är de viktigt att de får tillfälle att samtala om normer och värderingar kring kön, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion och funktionshinder. Alla som arbetar i skolan ska vara uppmärksamma på hur sådant tar sig uttryck i skolans organisation, rutiner och i hur personalen agerar i olika situationen. Det är också viktigt att samtala med eleverna om detta.

Konst kan ha ett konstnärligt värde trots att den uttrycker värderingar som känns förlegade eller felaktiga. Det finns många exempel på det inte minst i litteratur för barn. Ett sätt att hantera sådant är att analysera och diskutera de normer som uttrycks i gestaltningarna. Ett annat är att undvika sådan konst.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer


20130208 - Martin Nilsson

Bra svar!

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: