Skolan ska motverka traditionella könsmönster. Det slås fast i både skollag och läroplan.

Extrasatsning för stärkt yrkesvägledning pågår

2012-09-05 | Annika Hjelm , Sven Sundin padlock

OPINION

Skolverket arbetar för att stärka kvaliteten och jämställhetsperspektivet i studie- och yrkesvägledningen. Skolan ska bidra till att främja lika rättigheter och möjligheter. "Om det råder inga tvivel", skriver Skolverkets Annika Hjelm och Svens Sundin, som svar på gårdagens öppna brev om könsnormer och gymnasieval.

Sven Sundin är undervisningsråd på Skolverkets utvärderingsavdelning och Annika Hjelm är samordnare för jämställhetsuppdraget vid utvecklingsavdelningen.

Svar till Linn Alenius Wallin, projektledare Uppdrag Ninjas, med flera, angående könsstereotypa utbildningsval


Jämställdhet mellan kvinnor och män är ett fundamentalt värde som skolan ska gestalta och förmedla. Det ska prägla skolverksamhetens utformning och skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta denna värdering. Läraren ska se till att undervisningen till innehåll och upplägg präglas av ett jämställdhetsperspektiv.

Det sätt på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, och de krav och förväntningar som ställs på dem, bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster. Eleverna ska uppmuntras att utveckla sina intressen utan fördomar om vad som är kvinnligt och manligt. Detta uttrycks tydligt i läroplanerna och i skollagen.

När det gäller val av utbildning och yrke sägs att personalen ska ”informera och vägleda eleverna inför deras val av kurser, fortsatt utbildning och yrkesverksamhet och motverka sådana begränsningar i valet som grundar sig på föreställningar om kön och på social eller kulturell bakgrund”.


Detta är självklart också Skolverkets hållning. Dock möts fortfarande elever som inte följer könsstereotypa normer av motstånd och svårigheter. Det visar inte minst den statistik som Skolverket tagit fram som Sven Sundin kommenterat. Normer och förväntningar om vilka utbildningar och yrken som är lämpliga för kvinnor respektive män gör att det krävs mycket mod och självkänsla för att välja annorlunda.


Den som betraktas som avvikare och möts av tvivel kan ha svårt att stå upp för sitt val. Detta är ett problem som inte enbart kan lösas inom skolan. Unga som har intressen och gör val som inte överensstämmer med stereotypa könsnormer behöver stöd och uppmuntran både i skolan, under utbildningen, på praktikplatser och inte minst när de kommer ut i arbetslivet.

Skolverket gör för närvarande en extra satsning på stärkt kvalitet och jämställdhetsperspektiv i studie- och yrkesvägledningen. Skolverket ska erbjuda kompetensutvecklingsinsatser för studie- och yrkesvägledare. Eleverna ska få en bred, allsidig och könsneutral vägledning till arbetsmarknaden. Vägledningen ska utgå från att alla yrkesområden är möjliga för både flickor och pojkar, kvinnor och män.


Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Elevernas ska ges utrymme att pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet. Om detta råder inga tvivel.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: