Ann-Margarethe Livh, vänsterpartiet, kräver återigen jämställdhetsstatistik för Stockholm stad.

V kräver jämställdhetsstatistik för Stockholm

2011-09-30 | Ann-Margarethe Livh padlock

OPINION

Vänsterpartiet kräver att Stockholms stad tar fram gemensam lönestatistik för anställda i stadens förvaltningar och bolag. Stockholms stad är fortfarande långt ifrån att uppfylla diskrimineringslagens krav på ”Lika lön för lika arbete”. Det skriver Ann-Margret Livh, gruppledare för Vänsterpartiet i Stockholm.

Ann-Margarethe Livh är gruppledare för vänsterpartiet i Stockholm.

Stadens arbetsmarknad är extremt könsuppdelad. Samtidigt saknas ett relevant system för att kunna jämföra och värdera löner för olika yrkeskategorier. Män och kvinnor arbetar i stor utsträckning inom olika områden och deras arbetsinsatser värderas olika. Inom äldreomsorgen arbetar främst kvinnor.

Där är lönerna låga och arbetet så fysiskt påfrestande att många inte orkar jobba heltid. Idag finns inte en gemensam lönestatistik för stadens förvaltningar och bolag, viket gör att en verklig jämförelse mellan yrkesgrupper inte går att göra. Skillnaderna mellan mans- och kvinnodominerade yrken osynliggörs eftersom de finns i olika förvaltningar och bolag.

Den lönestatistik som personal- och jämställdhetsutskottet har tillgång till är inte rättvisande eftersom den enbart innehåller information om lönerna i förvaltningar och inte i bolag. Dessutom görs inte en analys och eventuella handlingsplaner centralt i staden för förvaltningarna som helhet, utan enbart på varje enskild förvaltning. Inom landstinget görs däremot en gemensam lönekartläggning för hela den förvaltningsdrivna delen av landstinget.

Löneklyftorna är stora bland de anställda inom stadens förvaltningar och det är troligt att klyftorna är ännu större om även bolagens anställda finns med i statistiken. Stockholms läns landsting, som har betydligt fler anställda än Stockholms stad, tar årligen fram statistik för samtliga anställda i koncernen. Medellöner och löneutveckling uppdelat på kön beskrivs i årsredovisningen. Det borde vara fullt möjligt för staden att göra likadant.

Staden behöver gemensam statistik för att analysera och ta fram en strategi mot omotiverade löneskillnader. Ytterst handlar det om tilltron till stadens ambitioner att följa diskrimineringslagstiftningen. Stadens mål ska vara ”Lika lön för lika arbete” och att minska de orimliga löneklyftor som finns idag. Dessutom måste staden höja lönerna för de sämst avlönade inom till exempel äldreomsorgen där många idag har en lön som det inte går att leva på. Jämställda löner borde liksom regelbundet återkommande jämställdhetsanalyser och jämställdhetsbokslut vara självklara i en modern kommun. Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att kommunfullmäktige beslutar följande:

  • Staden tar från och med år 2012 fram en lönestatistik som omfattar alla förvaltningar och bolag.
  • Staden genomför en jämställdhetsanalys av lönestatistiken och tar fram en åtgärdsplan för att rätta till omotiverade löneskillnader.
  • Staden tar fram en strategi för att minska löneklyftorna och höja lönerna för de lägst avlönade i staden.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: