EU-minister Birgitta Ohlsson (FP)

Sverige stor förlorare om EU:s nya långtidsbudget klubbas

2011-07-15 | Charlotte Haider padlock

EKONOMI

Sverige är ett av flera länder som tycker att EU-kommissionens föreslagna långtidsbudget budget är alldeles för hög.

Förslaget medför sju procent mer än nuvarande långtidsbudget på 1300 miljarder svenska kronor.

Fakta om EU:s budget

EU:s årliga budget uppgår till cirka 1 300 miljarder svenska kronor. EU:s budget används för att genomföra EU:s politik, till största delen i medlemsländerna. En stor del av utgifterna går till jordbrukspolitik och så kallad sammanhållningspolitik där stöd till regional utveckling och sysselsättning ingår.

Långtidsbudgeten (så kallade Multiannual Financial Framework, MFF) sätter ett tak för hur mycket pengar som EU får avsätta för olika utgiftsområden varje år.

Långtidsbudgeten sätter också tak för EU:s inkomster, som till största delen kommer från medlemsländerna som varje år betalar avgifter till EU. Avgifterna kallas för EU:s egna medel och består av intäkter från tullar och moms samt en BNI-avgift. Avgifterna till EU bestäms genom förhandlingar mellan länderna. Den nuvarande långtidsbudgeten gäller perioden 2007-2013. Förhandlingar om långtidsbudgeten för 2014 och framåt inleds under 2011.

Utöver de högre kostnaderna anser Sverige att prioriteringarna är för traditionella, med bland annat en stor andel fortsatt stöd till jordbruket. På måndag 18 juli inleds diskussioner om förslaget, i Bryssel.

Den 29 juni presenterade kommissionen sitt förslag om EU:s långtidsbudget för åren 2014-2020. Budgeten, eller den så kallade fleråriga budgetramen, definierar EU:s långsiktiga politiska prioriteringar och bestämmer ett tak för hur mycket som får spenderas varje år på respektive prioritet.

Kommissionens förslag innebär en ökning med cirka sju procent jämfört med innevarande långtidsbudget. Siffran oroar bland annat Sverige som dels tycker att nivån är alldeles för hög, dels att prioriteringarna är för traditionsenliga med bland annat mycket fortsatt stöd till jordbruket.


Forskning mot jordbruk?

- Det är positivt att kommissionen föreslår ökningar inom forskning, infrastruktur, rättsligt samarbete och utrikespolitik. Men dessa satsningar måste finansieras av motsvarande minskningar inom jordbruks- och regionalpolitiken. Inte genom en svällande EU-budget, säger EU-minister Birgitta Ohlsson i ett pressmeddelande.

Hon anser att budgetförslaget är baserat på ålderstigna behov. Birgitta Ohlsson ser dystert på förhandlingarna som kommer att följa på förslaget och tror att de blir ytterst komplicerade.


Sveriges rabatt ifrågasatt

Ytterligare en uppgift som skärper Birgitta Ohlssons oro över budgetförslaget är att kommissionen föreslår en neddragning av den svenska rabatten på EU-avgiften, som idag uppgår till 5,5 mdr kr/år.

Generellt betalar större och rikare länder mer än mindre och fattigare länder. Trots nuvarande ”rabatt” är Sverige den tredje största nettobetalaren sett till befolkningsstorlek, efter Nederländerna och Belgien.


Tyskland, Italien och Frankrike är de största nettobetalarna, det vill säga de betalar mer i avgift till EU än vad de får tillbaka i form av stöd och bidrag.

Om förslaget förverkligas kommer den svenska EU-avgiften öka kraftigt. Eftersom förslaget inte innehåller några nedskärningar av jordbruks- och regionalpolitiken, är Sveriges linje att arbeta emot en höjd EU-avgift.


”EU ska vara förebild”

Grekland, Polen och Portugal är de största nettomottagarna. Det innebär att de får tillbaka mer i form av stöd och bidrag än vad de betalar i avgift till EU. Även i förhållande till befolkningsstorlek är Grekland och Portugal de största nettomottagarna.Nuvarande stödpaket till Grekland är villkorat med att landet genomför ett reformprogram för att skapa likviditet i banksektorn, minska underskottet i statsbudgeten och öka konkurrenskraften.

- När Europa är i kris måste EU rätta munnen efter matsäcken. Unionen måste vara en förebild för de medlemsländer som nu genomför stora besparingar och reformer, säger EU-minister Birgitta Ohlsson.

Vid diskussionerna som inleds på måndag deltar inte ministern, Birgitta Ohlsson, utan Sverige företräds av statssekreterare Oscar Wåglund-Söderström.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: