Justitieminister Beatrice Ask (M)

42 nya miljoner för mer kunskap om sexualbrott

2011-06-17 | Christine Ruge Bentzen padlock

EKONOMI

Kunskapen om mäns våld mot kvinnor, sexuellt våld och andra sexuella övergrepp ska fortsätta öka från förra mandatperioden.

På torsdagen fick Brottsoffermyndigheten regeringsuppdraget att fördela 42 miljoner kronor till forskning, metodutveckling och andra insatser.

- Uppdraget är ett led i regeringens arbete att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck, våld i samkönade relationer liksom prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Syftet är också att skydda och stödja dem som drabbas, säger justitieminister Beatrice Ask.

Genom de insatser som tidigare har genomförts på regeringens initiativ för att bekämpa mäns våld mot kvinnor har grunden lagts till ett långsiktigt och omfattande utvecklingsarbete på området.

Forskning ska vara basen

- Hemmet ska vara en trygg plats, inte en brottsplats. Det här våldet är ett allvarligt problem och samhällets insatser måste bygga på forskning, säger jämställdhetsminister Nyamko Sabuni.

I uppdraget, som löper under perioden 2011-2014, ingår att följa upp de projekt som beviljades särskilda forskningsmedel under den förra mandatperioden samt redovisa och sprida resultaten från dessa projekt.

I ett pressmeddelande från Brottsoffermyndigheten betonas att deras regeringsuppdrag också kommer att fokusera på att personer som har utsatts för sexualbrott ska kunna känna förtroende för rättsväsendet.

Därför är det viktigt att anställda inom rättsväsendet bemöter sexualbrottsoffer på ett sätt som inte upplevs som kränkande. För att i möjligaste mån minimera risken för att dessa brottsoffer utsätts för onödiga påfrestningar under rättsprocessen krävs kunskap om den utsatta situation de befinner sig i.

Utbilda rättsväsendets personal

Myndigheten kommer därför att vidareutveckla och genomföra ett utbildningsprogram som riktar sig till personal inom polisen, Åklagarmyndigheten och domstolsväsendet.

Även advokater ska ges möjlighet att delta och utbildningen ska helst genomföras i blandade grupper, med personal från de olika yrkeskategorierna som har nämnts.

Syftet med programmet ska vara att öka kunskapen om sexualbrottsoffer och förbättra bemötandet av dessa brottsoffer i samband med polisanmälan, förundersökning och rättegång.

Fokus på ungas utsatthet

Utbildningen ska särskilt fokusera på barn och ungdomars utsatthet och behov vid dessa brott, rättskedjeperspektivet och samverkan mellan berörda aktörer såväl inom som utanför rättsväsendet i sexualbrottsmål.

Redan i november 2007, alltså förra mandatperioden, lade regeringen fram en samlad strategi för arbetet med mäns våld mot kvinnor, som Brottsförebyggande rådet (Brå) skulle följa.

Handlingsplan

I Brårapporten Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer presenterades 56 åtgärder som tillsammans skulle leda till en varaktigt höjd ambitionsnivå i kampen mot våldet.

I slutredovisningen av det regeringsuppdraget konstaterade Brå att medvetenheten hade ökat, kunskapsnivån höjts, nya verksamheter hade startat och lagstiftningen hade ändrats.

Osäkert om effekterna

I slutrapporten som publicerades senare samma år gjorde Brå en samlad bedömning av hur planen genomförts, vilka resultat åtgärderna gett och vilka utvecklingsområden som identifierats.

Myndigheten konstaterade att handlingsplanen resulterade i en imponerande mängd aktiviteter men att effekter för målgrupperna, i form av mindre utsatthet för våld, var mer osäkra.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: